Ακαδημαϊκός σύμβουλος

Σε κάθε μεταπτυχιακό φοιτητή του ΠΜΣ και στην αρχή της φοίτησής του, ανατίθεται ως εκπαιδευτικός-ακαδημαϊκός σύμβουλος ένας/μια διδάσκων/διδάσκουσα του ΠΜΣ. Ο ρόλος του ακαδημαϊκού συμβούλου είναι να ενημερώνει και να κατευθύνει τον φοιτητή στις σπουδές του και να τον συμβουλεύει σε θέματα φοίτησης.