Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών στο ΜΒΑ του ΔΙΠΑΕ με έδρα τη Σίνδο, ακαδημαϊκό έτος 2022-2023

Μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Επιχειρήσεων MBA Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος με έδρα τη Σίνδο

Το Τμήμα Διοίκησης Οργανισμών, Μάρκετινγκ και Τουρισμού της Σχολής Οικονομίας και Διοίκησης, του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδoς με έδρα τη Σίνδο, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους για την υποβολή αιτήσεων για εισαγωγή στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο: “Διοίκηση των Επιχειρήσεων – Master of Business Administration” – (ΜΒΑ), για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023.

Το Π.Μ.Σ. λειτουργεί επιτυχώς από το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 (ΦΕΚ 1396/τ.Β/07.07.2015). Το Π.Μ.Σ. απονέμει το Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) με τίτλο “Διοίκηση των Επιχειρήσεων – Master of Business Administration” με τις ακόλουθες κατευθύνσεις:

  • Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων με Γενική κατεύθυνση (Master of Business Administration: General M.B.A.)
  • Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων με κατεύθυνση στις Διεθνείς Επιχειρηματικές Δραστηριότητες (M.B.Α. – International Business)

Τα μαθήματα διδάσκονται στην Ελληνική γλώσσα. Για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι υποχρεωτική η παρακολούθηση και η επιτυχής εξέταση των μαθημάτων καθώς και η εκπόνηση διπλωματικής εργασίας.

Η ελάχιστη διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα, στα οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνος που απαιτείται για την εκπόνηση και υποβολή προς κρίση διπλωματικής εργασίας. Οι πιστωτικές μονάδες του προγράμματος είναι συνολικά 90 ECTS.

Για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 θα γίνουν δεκτοί συνολικά 40 φοιτητές.

Διάρκεια υποβολής αιτήσεων

10/06/2022 – 20/09/2022

* ΝΕΑ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 25/09/2022

Τέλη φοίτησης

Για το σύνολο του προγράμματος τα τέλη φοίτησης ανέρχονται σε 3.840,00 €.

Δικαιούχοι και διαδικασία απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης

Ποσοστό έως τριάντα τοις εκατό (30%) το πολύ επί του συνολικού αριθμού των φοιτητών που εισάγονται στο ΠΜΣ απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης σύμφωνα με το Άρθρο 35 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114).

Απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης δικαιούνται να αιτηθούν οι φοιτητές των οποίων το ατομικό εισόδημα (εφόσον διαθέτουν ίδιο εισόδημα), και το οικογενειακό διαθέσιμο ισοδύναμο εισόδημα δεν υπερβαίνουν αυτοτελώς, το μεν ατομικό το εκατό τοις εκατό (100%), το δε οικογενειακό το εβδομήντα τοις εκατό (70%) του εθνικού διάμεσου διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος, το οποίο καθορίζεται με τα πλέον πρόσφατα κάθε φορά δημοσιευμένα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.)

Δεν δικαιούνται απαλλαγή όσοι λαμβάνουν υποτροφία από άλλη πηγή.

Η αίτηση για απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης υποβάλλεται ύστερα από την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής των φοιτητών του ΠΜΣ.

* Από τις 21/07/2022 δημοσιεύτηκε και είναι σε ισχύ ο νέος νόμος για τα ΑΕΙ, όπου περιλαμβάνονται ειδικές διατάξεις για τα μεταπτυχιακά και τις χορηγούμενες υποτροφίες. Δείτε περισσότερες λεπτομέρειες εδώ…

Κατηγορίες πτυχιούχων που γίνονται δεκτοί

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων πανεπιστημίων και ΤΕΙ της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής (αναγνώριση πτυχίου από ΔΟΑΤΑΠ).

Προϋπόθεση για την επιλογή αποτελεί και η επαρκής γνώση (τουλάχιστον επίπεδο Β2) μιας τουλάχιστον ξένης γλώσσας, πέραν αυτής της Ελληνικής.

Μπορούν επίσης να υποβάλουν αίτηση στο ΠΜΣ και φοιτητές που έχουν περατώσει επιτυχώς τις εξετάσεις όλων των μαθημάτων τους και εκκρεμεί μόνο η ορκωμοσία τους. Για να συμμετέχουν στη διαδικασία επιλογής οι φοιτητές αυτοί απαιτείται να καταθέσουν πιστοποιητικό από την γραμματεία του Τμήματός τους, στο οποίο θα αναφέρεται η ημερομηνία ολοκλήρωσης των σπουδών τους καθώς και ο βαθμός του πτυχίου τους. Η μόνη εκκρεμότητα μπορεί να είναι η ορκωμοσία. Η οριστικοποίηση της εγγραφής τους θα γίνεται μετά από την προσκόμιση αντιγράφου του πτυχίου τους.

Για την τελική επιλογή των φοιτητών εκτιμώνται ακαδημαϊκά κριτήρια, στα οποία περιλαμβάνονται: (α) Ο βαθμός του πτυχίου/των πτυχίων, (β) Η βαθμολογία στα μαθήματα που είναι σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ., (γ) Η επίδοση σε διπλωματική εργασία όπου αυτή προβλέπεται στον πρώτο κύκλο σπουδών, (δ) Η σχετική ερευνητική δραστηριότητα, (ε) Η σχετική επαγγελματική δραστηριότητα του υποψηφίου και (στ) η εκτίμηση της επιτροπής από τη συνέντευξη των υποψηφίων.

Αίτηση & δικαιολογητικά υποψηφίων

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν, αρχικά σε ηλεκτρονική μορφή και μέχρι τις 20/09/2022 (ΝΕΑ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 25/09/2022), την αίτηση υποψηφιότητας και τα δικαιολογητικά που αναφέρονται παρακάτω.

Κατά την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής οι υποψήφιοι φοιτητές καλούνται για συνέντευξη. Στη συνέντευξη οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσκομίσουν σε έντυπη μορφή (πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα από τις αρμόδιες αρχές αντίγραφα) την αίτηση και όλα τα δικαιολογητικά που κατέθεσαν ηλεκτρονικά, ούτως ώστε να ολοκληρωθεί η διαδικασία της υποψηφιότητάς τους στο ΠΜΣ. Υποψήφιοι που δεν θα προσκομίσουν τα παραπάνω, δεν θα γίνουν δεκτοί στο ΠΜΣ.

Α. Αίτηση Υποψηφιότητας

Έντυπο της αίτησης (αρχείο διαθέσιμο σε μορφή .doc και .pdf)

Β. Δικαιολογητικά

Β1. α) Αντίγραφο Πτυχίου ή β) βεβαίωση της Γραμματείας του Τμήματος στο οποίο φοιτούν η οποία αναφέρει ότι ο υποψήφιος έχει περατώσει τις σπουδές του, τον βαθμό πτυχίου και ότι εκκρεμεί μόνο η διαδικασία της ορκωμοσίας ή γ) βεβαίωση ισοτιμίας και αντιστοιχίας του πτυχίου της αλλοδαπής από το ΔΟΑΤΑΠ για όσους τελείωσαν τις σπουδές τους στο εξωτερικό.

Β2. Πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθμολογίας.

Β3. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα.

Β4. Τεκμηρίωση της επαρκούς γνώσης της ξένης γλώσσας (Αγγλικής ή άλλης Γλώσσας), και για τους αλλοδαπούς, της Ελληνικής.
Η επαρκής γνώση πιστοποιείται με έναν από τους παρακάτω τρόπους:
α) Αναγνωρισμένο από το κράτος αποδεικτικό γνώσης της ξένης γλώσσας σε επίπεδο Β2 (καλή γνώση) του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Γλωσσομάθειας. Για τον τρόπο απόδειξης της γλωσσομάθειας, όπως και για τα αναγνωρισμένα ανά επίπεδο γλωσσομάθειας πιστοποιητικά, οι υποψήφιοι μπορούν να ανατρέξουν στη σχετική ενότητα “ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ – ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ”, η οποία περιλαμβάνεται σε όλες τις πρόσφατες προκηρύξεις διαγωνισμών του ΑΣΕΠ (βλ. ενδεικτικά εδώ…), β) Κατοχή αποδεικτικού γνώσης της ξένης γλώσσας επιπέδου ανώτερου του Β2, που υπερκαλύπτει την απαιτούμενη γνώση και ως εκ τούτου γίνεται δεκτό, σε περίπτωση που ο υποψήφιος δεν κατέχει αποδεικτικό επιπέδου Β2, γ) Εξετάσεις TOEFL (με ελάχιστο βαθμό 180) ή εξετάσεις IELTS (με ελάχιστο βαθμό 6) ή άλλο σχετικό, δ) Κατοχή ξενόγλωσσου βασικού πτυχίου ή μεταπτυχιακού διπλώματος, στο οποίο η γλώσσα διδασκαλίας ήταν η ξένη γλώσσα, ε) Προσωπική συνέντευξη (συμπληρωματικά).

Για τους αλλοδαπούς φοιτητές η πολύ καλή γνώση της ελληνικής γλώσσας αποδεικνύεται με πιστοποιητικό γλωσσομάθειας στα Ελληνικά του ΥΠΕΠΘ ή άλλων φορέων αναγνωρισμένων από τον ΑΣΕΠ.

Ο Ηλεκτρονικός Φάκελος Δικαιολογητικών δύναται να περιέχει κάποια ή και όλα από τα παρακάτω επιπλέον δικαιολογητικά που ενισχύουν την υποψηφιότητα ενός αιτούντα για το ΠΜΣ:

Γ1. Αντίγραφο Πτυχιακής ή Διπλωματικής Εργασίας, σε θέματα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Γ2. Αντίγραφο δεύτερου πτυχίου

Γ3. Συστατικές επιστολές (έως δύο, σε χωριστούς, σφραγισμένους και υπογεγραμμένους φακέλους)

Γ4. Κατοχή πτυχίων στην ξένη γλώσσα, ανώτερου επιπέδου από αυτό που συνιστά την προϋπόθεση συμμετοχής

Γ5. Αποδεικτικά καλής γνώσης άλλων ξένων γλωσσών πέραν τις προαπαιτούμενης μιας ξένης γλώσσας

Γ6. Συναφείς επιστημονικές δημοσιεύσεις (επιστημονικές εργασίες σε έγκυρα επιστημονικά περιοδικά ή πρακτικά συνεδρίων)

Γ7. Αποδεικτικά συναφούς ερευνητικής εμπειρίας (συμμετοχή σε ερευνητικά έργα κ.λπ.)

Γ8. Αποδεικτικά συναφούς επαγγελματικής εμπειρίας, η οποία αποδεικνύεται με πιστοποιητικά/βεβαιώσεις επίσημου ασφαλιστικού φορέα, στα οποία θα πρέπει να αναφέρονται τα στοιχεία του εργοδότη, το είδος της εργασίας, και το ακριβές διάστημα απασχόλησης

Γ9. Άλλοι μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών

Γ10. Διακρίσεις

Οδηγίες ηλεκτρονικής υποβολής

Η αίτηση υποψηφιότητας θα πρέπει να είναι συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη (με χειρόγραφη ή ψηφιακή υπογραφή) και στις δύο σελίδες.

Όλα τα δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι ευανάγνωστα, να είναι αποκλειστικά και μόνο σε μορφή .pdf (όχι φωτογραφίες-εικόνες), να φέρουν ονομασία και αρίθμηση όπως παραπάνω π.χ. Α_Αίτηση, Β1_Αντίγραφο πτυχίου, Β2_Πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθμολογίας, Γ1_Αντίγραφο πτυχιακής εργασίας κλπ., και να συμπιεστούν όλα μαζί σε ένα αρχείο zip με το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου (π.χ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ_ΜΒΑ_Παπαδόπουλος_Ιωάννης.zip).

Το αρχείο zip μαζί με τα ατομικά στοιχεία των υποψηφίων υποβάλλονται στον παρακάτω σύνδεσμο (link): https://forms.gle/eLtG2r1qWFRK4eAe8 μέχρι την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων.

Διαδικασία Επιλογής – Εγγραφή Φοιτητών

Η Επιτροπή Επιλογής:

α) Καταρτίζει κατ’ αρχάς έναν πλήρη κατάλογο όσων έχουν υποβάλει αίτηση

β) Απορρίπτει τους υποψηφίους που δεν πληρούν τα ελάχιστα κριτήρια που έχουν προσδιορισθεί από τη ΣΕΣ του ΠΜΣ

γ) Καλεί και διεξάγει συνεντεύξεις με τους υπόλοιπους υποψηφίους

δ) Διεξάγει όποιες εσωτερικές εξετάσεις έχουν κριθεί απαραίτητες για τους υποψηφίους

ε) Ιεραρχεί βαθμολογικά τους υποψηφίους και προβαίνει στην τελική επιλογή.

Ο τελικός πίνακας των επιτυχόντων επικυρώνεται από την Συνέλευση του Τμήματος.

Οι επιτυχόντες υποψήφιοι ενημερώνονται γραπτώς από τη Γραμματεία και καλούνται να απαντήσουν εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος (10 ημερών) αν αποδέχονται ή όχι την ένταξή τους στο ΠΜΣ αφού πρώτα αποδεχθούν τους όρους λειτουργίας του.

Η μη απάντηση από επιλεγέντα υποψήφιο μέσα στην παραπάνω προθεσμία ισοδυναμεί με άρνηση αποδοχής. Σε περίπτωση αρνήσεων η Γραμματεία ενημερώνει τους αμέσως επόμενους στη σειρά αξιολόγησης υποψηφίους. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές εγγράφονται στη γραμματεία του ΠΜΣ προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν τον ιστότοπο του ΠΜΣ (https://mba-ihu.gr) ή να επικοινωνήσουν με τη Γραμματεία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΜΒΑ) στο mail: mba.dipae@gmail.com ή/και στα τηλέφωνα 2310-013181, 2310-013245.

Ο Διευθυντής του ΠΜΣ

Κωνσταντίνος Ασημακόπουλος,
Αναπληρωτής Καθηγητής

Written by