Νέος νόμος για τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα

Με το ΦΕΚ 141/21.07.2022 δημοσιεύτηκε ο Νόμος 4957 “Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις”.

Written by