Σκοπός – στόχοι

Σκοπός και στόχοι ΠΜΣ στη Διοίκηση των Επιχειρήσεων

Αντικείμενο

Αντικείμενο του ΠΜΣ είναι η παραγωγή μεν γνώσης στον επιστημονικό χώρο της Διοίκησης των Επιχειρήσεων, αφετέρου δε η μετάδοσή της στους μεταπτυχιακούς φοιτητές που θα το παρακολουθούν, αλλά και στην ευρύτερη ακαδημαϊκή κοινότητα.

Σκοπός

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση των Επιχειρήσεων αποσκοπεί στην περαιτέρω προαγωγή της επιστημονικής γνώσης και στην προώθησης της έρευνας, με συνεκτίμηση των αναγκών ανάπτυξης σε επίπεδο Περιφέρειας αλλά και της Χώρας γενικότερα.

Στόχοι

  • Η εμβάθυνση και προαγωγή των γνώσεων στο γνωστικό αντικείμενο της Διοίκησης των Επιχειρήσεων, αλλά και σε συναφείς γνωστικές περιοχές, όπως η Διεθνής Δραστηριοποίηση των Επιχειρήσεων, το Μάρκετινγκ, η Επιχειρηματικότητα κλπ. και η προώθηση της ανάπτυξης της έρευνας, της θεωρίας και των εφαρμογών της στο αντικείμενο της Διοίκησης των Επιχειρήσεων.
  • Η εξειδίκευση και η διαμόρφωση στελεχών ικανών να ανταποκριθούν με επιτυχία στον επαγγελματικό χώρο των επιχειρήσεων και των οργανισμών του ιδιωτικού αλλά και του δημόσιου τομέα.
  • Η προετοιμασία στελεχών με εξειδίκευση στην εξωστρέφεια των επιχειρήσεων και των οργανισμών, πράγμα που είναι και σημερινό ζητούμενο για την τόνωση και την ανάπτυξη της Ελληνικής Οικονομίας.

Δείτε και:

Δομή προγράμματος