Δομή προγράμματος

Δομή προγράμματος ΜΒΑ

Κατευθύνσεις

Το Π.Μ.Σ. απονέμει το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στη «Διοίκηση των Επιχειρήσεων» («Master in Business Administration») με τις ακόλουθες κατευθύνσεις:

  • Διοίκηση Επιχειρήσεων με γενική Κατεύθυνση («General MBA»)
  • Διεθνείς Επιχειρηματικές Δραστηριότητες («ΜΒΑ in International Business»)

Κάτοχος του Μεταπτυχιακού Διπλώματος καθίσταται ο φοιτητής ο οποίος έχει παρακολουθήσει επιτυχώς όλα τα μαθήματα του Π.Μ.Σ. και έχει παρουσιάσει επιτυχώς τη διπλωματική του εργασία, με βάση τη βαθμολογική κλίμακα 0-10.

Διάρκεια φοίτησης

Η ελάχιστη διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα, στα οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνος που απαιτείται για την εκπόνηση και υποβολή προς κρίση διπλωματικής εργασίας. Η ανώτατη χρονική διάρκεια φοίτησης δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερη του διπλάσιου χρόνου του ΠΜΣ όπως αυτός προβλέπεται από το πρόγραµµα σπουδών του ΠΜΣ.

Πιστωτικές μονάδες ECTS

Οι πιστωτικές μονάδες του προγράμματος είναι συνολικά 90 ECTS.

Γλώσσα διδασκαλίας – παρακολούθηση μαθημάτων

Τα μαθήματα διδάσκονται στην Ελληνική γλώσσα αλλά δύνανται να διδάσκονται και στην Αγγλική. Για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι υποχρεωτική η παρακολούθηση και η επιτυχής εξέταση των μαθημάτων καθώς και η εκπόνηση διπλωματικής εργασίας. Η φοίτηση σε κάθε μάθημα θεωρείται επαρκής εάν ο φοιτητής απουσίασε σε λιγότερο από το 20% των ωρών διδασκαλίας του μαθήματος κατά τη διάρκεια ενός εξαμήνου.

Ημέρες και ώρες διδασκαλίας των μαθημάτων

Κάθε διδακτικό εξάμηνο περιλαμβάνει 13 πλήρεις διδακτικές εβδομάδες.

Τα μαθήματα του ΜΒΑ διδάσκονται με σύγχρονη εξ αποστάσεως διδασκαλία κατά τις παρακάτω ημέρες και ώρες:

  • Τετάρτη 16:45-21:30
  • Παρασκευή 16:45-21:30
  • Σάββατο 10:00-14:45

Εξετάσεις

Οι εξετάσεις πραγματοποιούνται στο τέλος του κάθε εξαμήνου και οι επαναληπτικές εξετάσεις πραγματοποιούνται τον Σεπτέμβριο-Οκτώβριο. Όλες οι εξετάσεις πραγματοποιούνται δια ζώσης, στις εγκαταστάσεις του ΔΙΠΑΕ στη Σίνδο Θεσσαλονίκης.

Δείτε και: