Δομή προγράμματος

Δομή προγράμματος ΜΒΑ

Κατευθύνσεις

Το Π.Μ.Σ. απονέμει το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στη «Διοίκηση των Επιχειρήσεων» («Master in Business Administration») με τις ακόλουθες κατευθύνσεις:

  • Διοίκηση Επιχειρήσεων με γενική Κατεύθυνση («General MBA»)
  • Διεθνείς Επιχειρηματικές Δραστηριότητες («ΜΒΑ in International Business»)

Διάρκεια φοίτησης

Η ελάχιστη διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα, στα οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνος που απαιτείται για την εκπόνηση και υποβολή προς κρίση διπλωματικής εργασίας.

Πιστωτικές μονάδες ECTS

Οι πιστωτικές μονάδες του προγράμματος είναι συνολικά 90 ECTS.

Γλώσσα διδασκαλίας – παρακολούθηση μαθημάτων

Τα μαθήματα διδάσκονται στην Ελληνική γλώσσα αλλά δύνανται να διδάσκονται και στην Αγγλική. Για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι υποχρεωτική η παρακολούθηση και η επιτυχής εξέταση των μαθημάτων καθώς και η εκπόνηση διπλωματικής εργασίας.

Ημέρες και ώρες διδασκαλίας των μαθημάτων

Κάθε διδακτικό εξάμηνο περιλαμβάνει 13 πλήρεις διδακτικές εβδομάδες.

Τα μαθήματα του ΜΒΑ διδάσκονται κατά τις παρακάτω ημέρες και ώρες:

  • Τετάρτη 16:45-21:30
  • Παρασκευή 16:45-21:30
  • Σάββατο 10:00-14:45

Εξετάσεις

Οι εξετάσεις πραγματοποιούνται στο τέλος του κάθε εξαμήνου και οι επαναληπτικές εξετάσεις πραγματοποιούνται τον Σεπτέμβριο-Οκτώβριο.

Δείτε και:

Μαθήματα