Διαδικασία εισαγωγής

Διαδικασία εισαγωγής

Προϋποθέσεις

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων πανεπιστημίων και ΤΕΙ της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής (αναγνώριση πτυχίου από ΔΟΑΤΑΠ).
Προϋπόθεση για την επιλογή, αποτελεί και η επαρκής γνώση (τουλάχιστον επίπεδο Β2) μιας τουλάχιστον ξένης γλώσσας, πέραν αυτής της Ελληνικής.
Μπορούν επίσης να υποβάλουν αίτηση στο ΠΜΣ και φοιτητές που έχουν περατώσει επιτυχώς τις εξετάσεις όλων των μαθημάτων τους και εκκρεμεί ΅όνο η ορκωμοσία τους. Για να συμμετέχουν στη διαδικασία επιλογής οι φοιτητές αυτοί απαιτείται να καταθέσουν πιστοποιητικό από την γραμματεία του Τμήματός τους, στο οποίο θα αναφέρεται η ημερομηνία ολοκλήρωσης των σπουδών τους καθώς και ο βαθμός του πτυχίου τους. Η μόνη εκκρεμότητα μπορεί να είναι η ορκωμοσία. Η οριστικοποίηση της εγγραφής τους θα γίνεται μετά από την προσκόμιση αντιγράφου του πτυχίου τους.

Κριτήρια αξιολόγησης

Για την τελική επιλογή των φοιτητών εκτιμώνται ακαδημαϊκά κριτήρια, στα οποία περιλαμβάνονται τα παρακάτω:

  • Ο βαθμός του πτυχίου/των πτυχίων
  • Η βαθμολογία στα μαθήματα που είναι σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ.
  • Η επίδοση σε διπλωματική εργασία όπου αυτή προβλέπεται στον πρώτο κύκλο σπουδών
  • Η σχετική ερευνητική δραστηριότητα
  • Η σχετική επαγγελματική δραστηριότητα του υποψηφίου και
  • Η εκτίμηση της επιτροπής από τη συνέντευξη των υποψηφίων.

Διαδικασία επιλογής – εγγραφή φοιτητών

Η Επιτροπή Επιλογής:

α) Καταρτίζει κατ’ αρχάς έναν πλήρη κατάλογο όσων έχουν υποβάλει αίτηση

β) Απορρίπτει τους υποψηφίους που δεν πληρούν τα ελάχιστα κριτήρια που έχουν προσδιορισθεί από τη ΣΕΣ του ΠΜΣ

γ) Καλεί και διεξάγει συνέντευξη στους υπόλοιπους υποψηφίους

δ) Διεξάγει όποιες εσωτερικές εξετάσεις έχουν κριθεί απαραίτητες για τους υποψηφίους

ε) Ιεραρχεί βαθμολογικά τους υποψηφίους και προβαίνει στην τελική επιλογή

Ο τελικός πίνακας των επιτυχόντων επικυρώνεται από την Συνέλευση του Τμήματος.

Οι επιτυχόντες υποψήφιοι ενημερώνονται γραπτώς από τη Γραμματεία και καλούνται να απαντήσουν εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος (10 ημερών) αν αποδέχονται ή όχι την ένταξή τους στο ΠΜΣ αφού πρώτα αποδεχθούν τους όρους λειτουργίας του.

Η μη απάντηση από επιλεγέντα υποψήφιο μέσα στην παραπάνω προθεσμία ισοδυναμεί με άρνηση αποδοχής. Σε περίπτωση αρνήσεων η Γραμματεία ενημερώνει τους αμέσως επόμενους στη σειρά αξιολόγησης υποψηφίους. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές εγγράφονται στη γραμματεία του ΠΜΣ προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Υποβολή αιτήσεων

Για την υποβολή αιτήσεων εκδίδεται σχετική πρόσκληση, στην οποία καθορίζεται ο τρόπος και η διάρκεια υποβολής των αιτήσεων, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά καθώς και λοιπές λεπτομέρειες.

Δείτε και: