Δίδακτρα-υποτροφίες

Δίδακτρα-τέλη φοίτησης, υποτροφίες

Τέλη φοίτησης

Για την παρακολούθηση του ΠΜΣ στη Διοίκηση των Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) του ΔΙΠΑΕ προβλέπονται τέλη φοίτησης. Το συνολικό ποσό των τελών φοίτησης ανέρχεται σε 3.840 ευρώ.

Υποτροφίες

Ποσοστό έως τριάντα τοις εκατό (30%) το πολύ επί του συνολικού αριθμού των φοιτητών που εισάγονται στο ΠΜΣ απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης σύμφωνα με το Άρθρο 35 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114).
Απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης δικαιούνται να αιτηθούν οι φοιτητές των οποίων το ατομικό εισόδημα (εφόσον διαθέτουν ίδιο εισόδημα), και το οικογενειακό διαθέσιμο ισοδύναμο εισόδημα δεν υπερβαίνουν αυτοτελώς, το μεν ατομικό το εκατό τοις εκατό (100%), το δε οικογενειακό το εβδομήντα τοις εκατό (70%) του εθνικού διάμεσου διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος, το οποίο καθορίζεται με τα πλέον πρόσφατα κάθε φορά δημοσιευμένα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.)
Δεν δικαιούνται απαλλαγή όσοι λαμβάνουν υποτροφία από άλλη πηγή.
Η αίτηση για απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης υποβάλλεται μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής των φοιτητών του ΠΜΣ.

Νομοθεσία

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες!