Γ’ εξάμηνο – διπλωματική

Γ' εξάμηνο

Διπλωματική εργασία

Κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής στο πλαίσιο των υποχρεώσεών του για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) εκπονεί μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία.

Η διάρκεια εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι μικρότερη του ενός ημερολογιακού τριμήνου. Ο χρόνος εκπόνησης της εργασίας συνυπολογίζεται στο συνολικό χρόνο φοίτησης και επομένως υπόκειται (αθροιστικά) στους αντίστοιχους περιορισμούς.

Κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής επιλέγει ένα θέμα για διπλωματική και συμπληρώνει μια δήλωση στην οποία καταγράφει με σειρά προτίμησης τους διδάσκοντες που θεωρεί σχετικούς με το αντικείμενο και που μπορούν να αναλάβουν το ρόλο του επιβλέποντος καθηγητή.

Η πρόταση για το θέμα της εργασίας, τους στόχους της και του ορισμού του επιβλέποντος καθηγητή αποφασίζονται και επικυρώνονται από τη συνέλευση του Τμήματος.

Για την εξέταση της διπλωματικής εργασίας ορίζεται τριμελής επιτροπή, στην οποία συμμετέχουν ο επιβλέπων και δύο άλλα μέλη ΔΕΠ του ΔΙΠΑΕ ή άλλων Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων ή ΔΕΠ Πανεπιστημίων ή ερευνητές βαθμίδων Α’, Β’ ή Γ’, οι οποίοι είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος.

Μετά την εξέταση και την έγκρισή της, η διπλωματική εργασία κατατίθεται από τον φοιτητή σε ηλεκτρονική μορφή στη Γραμματεία και στη Βιβλιοθήκη του Τμήματος.

Δείτε και: