Μαθήματα

Μαθήματα ΠΜΣ στη Διοίκηση των Επιχειρήσεων

Το Π.Μ.Σ. αποτελείται από υποχρεωτικά μαθήματα κορμού και από υποχρεωτικά μαθήματα κατεύθυνσης (εξειδίκευσης). Συνολικά προσφέρονται 16 μαθήματα και στις δύο κατευθύνσεις. Τέλος οι φοιτητές καλούνται να εκπονήσουν μια διπλωματική εργασία.
Το περιεχόμενο των μαθημάτων έχει διαμορφωθεί με βάση τις σύγχρονες τάσεις και εξελίξεις στην επιστήμη και τις ανάγκες της αγοράς και της Ελληνικής οικονομίας γενικότερα.

Μαθήματα κορμού

Πρόκειται για συνολικά 8 μαθήματα. Αποτελούν το γνωστικό υπόβαθρο του Π.Μ.Σ. Ισοδυναμούν με συνολικά 40 πιστωτικές μονάδες.

Μαθήματα Κατεύθυνσης

Είναι 4 στο σύνολο. Πρόκειται για μαθήματα εξειδίκευσης στην κατεύθυνση που θα επιλέξουν οι μεταπτυχιακοί φοιτητές. Αντιστοιχούν σε 20 πιστωτικές μονάδες (ECTS). Όλα τα μαθήματα κατεύθυνσης διδάσκονται στο δεύτερο εξάμηνο των σπουδών.

Διπλωματική εργασία

Εκπονείται από όλους τους φοιτητές υποχρεωτικά στο τελευταίο εξάμηνο των σπουδών τους και αντιστοιχεί σε 30 μονάδες (ECTS).

Επίσης προβλέπεται η συμμετοχή των μεταπτυχιακών φοιτητών σε σεμινάρια, workshops, ημερίδες, συνέδρια και επισκέψεις σε σχετικούς χώρους εργασίας.

Το πλήθος των προσφερόμενων μαθημάτων καθώς και το περιεχόμενό τους αποτελούν τακτικά αντικείμενο επικαιροποίησης από τη Γενική Συνέλευση του τμήματος, προκειμένου το προσφερόμενο πρόγραμμα σπουδών να ανταποκρίνεται κάθε φορά στις εξελίξεις της Επιστήμης των Διοίκησης Επιχειρήσεων αλλά και της αγοράς εργασίας.

Δείτε και: